Sending Off (2)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Mist shrouded Zhongnanshan, Far South Mountains

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

(2)

王維Sending Off (2)
         Wang Wei 699-759

In the mountains
         your sendoff finished,
At sunset 
        I close the brushwood gate.
Spring grass 
        will it be green next year,
My friend 
        will you return or not?
 
Sòngbié (2)
Wáng Wéi 699-759

Shān Zhōng xiāngsòng bà,
Rìmù yán cháifēi.
Chūn cǎo míngnián lǜ,
Wángsūn gūi bù guī.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Zhōngnánshān, Far South Mountain; 終南山
 
Shàng Wùzhēngǔsì 上悟真古寺
 
Chángān 長安
Nánguān 南關
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)