Rape In South Field


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Spring rape blossoms

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李賀Rape In South Field
         Li He 791-817

Flower stems grass tendrils open before the eye,
Tiny white long crimson, cheeks of Yue damsel.
A pity at sunset to see her beauty fall,
Coupled by the spring wind without a matchmaker!�
 
Nán Yuán
Lǐ Hè 791-817

Huāzhī cǎowàn yǎnzhōng kāi,
Xiǎo bái cháng hóng Yuè nǚ sāi.
Kělián rìmù yān kàn luò,
Jià yǔ chūnfēng bùyòng méi.
 
Translator: Dongbo東波

 
 
Related Items:
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)