Seasons Revolve, Four Stanzas (1)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Spring tea with Xianglufeng behind

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

(1)

陶淵明 (陶潜)Seasons Revolve, Four Stanzas (1)
        Tao Yuanming 365-427

Steady steady the seasons revolve,
Majestic profound each fine morning.
Spring bossoms startle me,
Subtle words in eastern suburbs.
Mountains washed with lingering mist,
Cosmos dim under sinking skies.
A southerly breeze blows in,
As new sprouts take wing.
 
Shíyùn Sìshǒu (yī)
Taó Yuānmíng 365-427

Màimài shíyùn,
Mùmù liáng cháo.
Xí wǒ chūn fú,
Báo yán dōngjiāo.
Shān dí yú ǎi,
Yǔ ài wēi xiāo.
Yǒu fēng zì nán,
Yì bǐ xīnmiáo.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
時運游,暮春也. 春服既, 影物斯; 偶影獨游, 欣慨交心

Seasons revolve, already late spring. Spring clothes ready, nature calls. With only my shadow I set off with a happy heart.

Shíyùn yóu, mùxhūn yě. Chūn fú jì, yǐng wù sī; ǒuyǐng dú yóu, xīn kǎi jiāoxīn.

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Táo Yuānmíng Jìniànguān 陶淵明紀念館
 
Jiāngxī 江西
Jiǔjiāng 九江