Crouching Tiger Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Entrance gate to Crouching Tiger Temple

Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

馮時行 (宋)Crouching Tiger Temple
        Feng Shixing  (Song)

Old friends a hundred years still fresh,
Now a ten day hike together.
Together we scale green blue crags,
Clear rapids splutter and splash.
Clouds arrive, myriad valleys flattened,
Winds howl, a thousand peaks tremble.
Bizzare place sundered, disengaged,
I go back, my life's dream attained.
 
Fúhǔsì
Féng Shíxíng (Sòng)

Liáng yǒu bǎinián xīn,
Fāng yóu shīrì gòng.
Cāng bì lián jī pān,
Qīng tuān jīng huī nòng.
Yún lái wàn hè píng,
Fēng qù qiān shān dòng.
Qí chù hé zhōng fēn,
Guì zuò píngshēng mèng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items: