Crouching Tiger Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Fuhusi on a Misty day

Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

方孝孺 (明)

西

Crouching Tiger Temple
        Fang Xiaoru  (Ming)

West silkworm cloud mountains 
        everywhere rare,
Most marvellous 
        people say is Emei.
In response 
        I've traversed its thousand cliffs, 
As dew drips from pine boughs 
        cranes cry out from time to time.
 
Fúhǔsì
Fāng Xiàorú (Ming)

Xī shǔ yún shān chù chù qí,
Zhuì qí rén shuō zài Éméi.
Xiāng yìng tà biàn qiān yán yuè,
Lù dī shōng shāo hè lì shí.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Éméishān, Moth Eyebrow Mountain 峨嵋山
 
Fúhǔsì 伏虎寺
 
Sìchuān 四川