Rising From Sickbed


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Chrysanthemums in the garden of the Mu Fu, Mu Gong's home in Lijiang.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

木公Rising From Sickbed
        Mu Gong

Rising at dawn 
        comb my hair,
Shout for my son
        roll up the curtains.
Life's purpose
        to seek for enjoyment,
Even when sick 
        I can still view flowers!
 
Bìngqǐ
Mù Gōng

Lín xiǎo xīn shū fà,
Hū ér juǎn màn shā.
Bàn shēng xínglè guàn,
Bìngqǐ jí kàn huā.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
xiàngshān 象山
Yùlóngxuěshān 玉龍雪山
 
Lìjiāng 麗江
Mùfǔ 木府
Yúnnán 雲南