Birdsong Gulley


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Wang Wei's Wangchuan, south of Xian, Shaanxi

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

王維Birdsong Gulley
        Wang Wei 699-759
At ease
        sweet-scented cassia blossoms
                drift down,
Dead of night
        spring mountains empty.
Moonrise
        startles
                mountain birds,
Birdsong
        overflows
                spring gulley.
 
Niǎomíng Jiàn
Wáng Wéi 699-759

Rén xián guìhuā luò,
Yèjìng chūnshān kōng.
Yuèchū jīng shān niǎo,
Shí míng chūn jiàn zhōng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Zhōngnánshān, Far South Mountain; 終南山
 
Shǎnxī 陝西
Wǎngchuān 輞川
Xīān (Chángān) 西安 (長安)