Seeing off The Mountain Monk Chu Returning To Japan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Painting of type of boat Chu Shanren voyaged on.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

賈島Seeing off The Mountain Monk Chu Returning To Japan
        Jia Dao 793-865

Sail spread, you're ready
to depart on autumn waters,
to enter a deep, far realm
between realms.

Away from the Eastern Sea
so many years--
today your return
begins in China.

While absent from home,
your hair's turned white;
but at wave's end
blue hills will rise.

Separated by water,
we'll be in each other's thoughts;
but no letters
to distract your quiet life.
 
Sòng Chǔ Shānrén Guì Rìtōng
Jǐa Dǎo 793-865

Xuán fān dài qiūshuǐ,
Qù rù yǎomíng guān.
Dōnghǎi jǐnián bié,
Zhōnghuá cǐrì huán.
Àn yáo shēng báifà,
Bō jìn lù qīngshān.
Gé shuǐ xiāng sī zài,
Wú shū yěshì xián.
 
Translator: Mike O'Connor

 
 
Related Items:
Japan 日本
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)