Shengguo Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Fenghuangshan on far side of West Lake on morning after Typhoon

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

釋處默Shengguo Temple
        Shi Chumo 850-900

A single path mounts the peak,
Winding round
        a hermit's cloak appears.
At river bank Wu territory ends,
Beyond many Yue mountains rise.
Ancient trees cluster in blue mist,
Distant sky plunges into white waves.
Below nearby the city walls,
Bell sounds merge with piped song.
 
Shèngguǒsì
Shì Chùmò 850-900

Lù zì zhōng fēng shàng,
Pánhuí chū bìluo.
Dào jiāng Wú dì jìn,
Géàn Yuè shān duō.
Gǔ mùcóng qīng ǎi,
Yáo tiān jìn bái bō.
Xiàfāng chéngguō jìn,
Zhōngshēng zá shēnggē.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
This poem was written at the Shengguo temple (no longer exists) on 鳳凰山 Fenghuangshan, Phoenix Mountain overlooking West Lake in Hangzhou, Zhejiang province.

 
 
Related Items:
Fènghuángshān Hángzhōu 鳳凰山 杭州
 
Shèngguǒsì 聖果寺
 
Hángzhōu 杭州
Qiántángjiāng Hǎinìng 錢塘江 海寧
Zhèjiāng 浙江