Reply To Zhang Wudi


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Fall in Far South Mountains

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Reply To Zhang Wudi
        Wang Wei 699-759

In the far south is my thatched cottage; 
before it stands Far South Mountain.

All year no guests 
        enter my door,
All day meditating 
        by myself.
May as well drink wine
        go fishing,
Why not drop by 
        let's have a chat! �
 
Dá Zhāng Wǔdì
Wáng Wéi 699-759

Zhōngnán yǒu máowū,
Qián duì Zhōngnánshān.

Zhōngnián wú kè cháng bìguān,
Zhōngrí wúxīn cháng zì xián.
Bùfáng yǐnjiū fù chuídiào,
Jūn dàn néng lái xiāng wǎnghuán.

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Zhōngnánshān, Far South Mountain; 終南山
 
Shǎnxī 陝西
Wǎngchuān 輞川
Xīān (Chángān) 西安 (長安)