Border Pass Ballad


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Yumenguan, Jade Gate Pass, Gansu

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

王昌齡Border Pass Ballad
        Wang Changling 698-757

I water my horse 
        cross the autumn river,
The water is frigid
        the wind piercing.
Beyond the flat desert 
        a weak sun sags ,
In the gathering gloom 
        I make out Lintao.
It is said spirits were high
        in former Great Wall battles,
Now in the yellow dust
        all traces are gone,
Only white bones 
        haphazardly scattered.
 
Sāishàng Qū
Wáng Chānglíng 698-757

Yìnmǎ dù qiūshuǐ,
Shuǐ hán féng sì lì.
Píngshā rí wèi méi,
Ànàn jiàn Líntáo.
Xīrì chángchéng zhàn,
Xián yán yìqì gāo.
Huáng chén zú jīn gǒ,
Bái gǔ luàn pēngpēng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Gānsù 甘肅
Yùménguān, Jade Gate Barrier 玉門關