Speaking My Mind


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Small pavillion on Lushan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

齊己Speaking My Mind
        Qi Ji 864-937

Poetry sickness 
        makes old age sickness even worse;
with the best of physicians 
        I'd still pay out huge sums in vain.
In life's remnant, 
        why must I give it up for nothing?
Before I die, 
        what harm if I amuse myself writing poems?
Flowing waters never return
        save your sighs;
white clouds leave no trail
        don't try to chase them!
An idle man
        knows where to while away idleness:
yellow leaves
        fresh breeze
                a grove of cicadas.
 
Qiǎn Huái
Qíjǐ 864-937

Shībìng xiāng jiān lǎobìng shēn,
Shìyì tú gèng fèi qiān jīn.
Yúshēng qǐ bì chù pāorēng,
Wèi sǐ hé fáng lè yǒngyín.
Liúshuí bù huí xiū tàn xī,
Báiyún wū jì mò zhuīxún.
Xián shēn zì yǒu xián xiāo chǔ,
Huáng yè qīngfēng chán yī lín.
 
Translator: Burton Watson

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Jiāngxī 江西