Meeting Hermit Husi Descending Zhongnanshan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Mist shrouded Zhongnanshan viewed from Xian's Xianggusi

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

宿

李白Meeting Hermit Husi Descending Zhongnanshan
        Li Bo 699-762

At dusk descending green peak
        a mountain moon at my back.
Glancing back at the trail
        dark gray 
                traced on blue green mountain.
Together 
        we arrive at your rustic hut,
Your young helper 
        opens the brushwood gate.
Bamboos line the secluded path
        daikon fronds 
                brush my traveler's cloak.
Happily we chat and rest a bit
        with good wine by our side.
All night songs of wind and pine
        as the melody ends 
                the milkyway fades,
I'm high as a kite  
        you seem happy too,
Blithe and carefree 
        we forget the world's cares.
 
Xià Zhōngnánshān Yù Húsī Shanren Sù Zhìjiǔ
Lǐ Bó 699-762

Mù cóng bìshān xià.
Shān yuè suí rén guì.
Què gù suǒ lái jìng,
Cāngcāng héng cuìwēi.
Xiāng xié jí tiánjiā,
Tóng zhì kāi jing fēi.
Yuán zhú rù yōujìng,
Qīng luó fú xíngyī.
Huān yán désuǒ qì,
Měijiǔ qīng? gòng huī.
Cháng gēyín sōng fēng,
Qū jìn hé xīng xī.
Wǒ zuì jūn fù lè,
Táorán gòng wàngjī.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
See second translation under title 'Down From Zhongnanshan'.

 
 
Related Items:
Zhōngnánshān, Far South Mountain; 終南山
 
Lóuguāntái 樓觀臺
 
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)