Little Pines


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Lushan pines

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

齊己Little Pines
        Qiji 864-937

Poking up from the ground barely above my knees,
already there's holiness in their coiled roots.
Though harsh frost has whitened the hundred grasses,
deep in the courtyard, one grove of green!
In the late night long-legged spiders stir;
crickets are calling from empty stairs.
A thousand years from now 
        who will stroll among the trees,
fashioning poems 
        on their ancient dragon shapes?
 
Xiǎo Sōng
Qíjǐ 864-937

Fā dì cái guò xī,
Pán gēn yǐ yǒu líng.
Yánshuāng bǎicǎo bái,
Shēnyuàn yī zhū qīng.
Hòu yè xiāo sāodòng,
Kōng jiē xīshuàng tíng.
Shuí Yū qiānsuì wài,
Yín rào lǎo lóng xíng.
 
Translator: Burton Watson 華茲生

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Jiāngxī 江西