Pounding Clothes


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Fulling women at Fengdu by the Three gorges

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

杜甫
Pounding Clothes
         Du fu 712-770

I know you won't return from wars,
In autumn I rub clean the washing block.
The bitter moon's cold already arrived,
Already long separated from you.

Resigned to endlessly pound your clothes,
Send them to you at the far desert border.
Worn out, my woman's strength exhausted,
Can you hear the pounding in the empty air?
 
Dǎo Yī
Dù Fǔ 712-770

Yì zhī róng bù fǎn,
Qiū zhì shì qīng zhēn.
Yǐ jìn kǔhán yuè,
Kuàng jīng cháng béi xīn.

Nìng cí dǎo yī juàn,
Yī jì sāi tán shēn.
Yòngjìn guī zhōng lì,
Jūn tīng kōng wài yin.
 
Translator: David McCraw 譯者

 
 
Related Items:
Chóngqìng 重慶
Fengdū 丰都