On The Ninth (2)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Chysanthemums at Tao Qian's Memorial Temple near Lushan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

(2)

李白On The Ninth (2)
        Li Bo 699-762

Today the weather's fine,
The river's green
        autumn mountains bright.
I carry my gourd
        pour out some red wine,
Pluck a chrysanthemum
        float it on the cold brew.
The vista is wide
        pines and stones are timeless,
The wind carries
        notes of qin and flute.
A peak in the goblet
        reflects a happy face,
I chuckle to myself
        pour out another cup.
My hat askew
        the mountains and moon are drunk,
To an empty sky
        I sing
                of missing my friends.
 
Jiǔrì
Lǐ Bó 699-762

Jīnrì yún jǐng hǎo,
Shuǐ lǜ qiū shān míng.
Xié hú zhuó liuxiá,
Qiān jú fàn hán róng.
Dì yuǎ sōng shí gǔ,
Fēng yáng xián guǎn qīng.
Kuī shāng zhào huānyán,
Dú xiào hái zì qīng.
Luò mào zuì shān yuè,
Kōng gē huáiyǒu shēng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Jiāngxī 江西
Jiǔjiāng 九江
TáoYuānmīng Mù 陶淵明墓