Ma the Wave Calmer's Temple at Jia Citadel


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Ma Yuan, Wave Calming General

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

阮攸

殿

Ma the Wave Calmer's Temple at Jia Citadel
        Nguyen Du (Ruan You)

A sixty year old man
        his vigor on the wane,
Onto the saddle in full armor
        and off he flies.
All he gains at the palace
        is a laugh from the sovereign,
How could he know 
        that back in the village
                his brother grieves?
Those bronze pillars 
         can fool only Viet girls,
The cart of pearls
         after all 
                brought trouble to the family.
It is true that his name
        deserved to be mounted 
                on the Cloud Terrace painting,
But requiring that the southern reaches
        pay respect to him each year...
 
Jiā Chéng Mǎ Fúbō Miào
Ruǎn Yōu (Nguyen Du)

Liùshí lǎorén jīnlì shuāi,
Jù ān bèi jiǎ jí rúfēi.
Diàn tíng zhǐ bó jūnwáng xiào,
Xiānglǐ nìng zhī xiōngdì bēi.
Tóngzhù jǐn néng qī Yuènǚ,
Zhū chē bìjìng lèi jiār.
Xìngmíng héshang yún tái huà,
Yóu xiàng nán zhōng suǒ suìshí.
 
Translator: Liam Kelley 翻譯者

Notes:
We are not certain about the location of 夾城 Jiacheng. Perhaps Guilin, but could be Nanning...now researching this question. This image is from Fuboshan in Guilin.

Translation from Liam Kelley's great book, Beyond The Bronze Pillars, Envoy Poetry and the Sino-Vietnamese Relationship, U of Hawaii Press.
From Liam Kelley's great book, Beyond The Bronze Pillars, Envoy Poetry and the Sino-Vietnamese Relationship, U of Hawaii Press.

 
 
Related Items:
Fúbōshān 伏波山
 
Fúbōcí 伏波祠
Fúbōcí Guìlín 伏波祠桂林
Fúbōcí Hǎikǒu 伏波祠 海口
 
Guǎngxī 廣西
Guìlín 桂林