Ghost Gate Pass


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View from south of Ghost Gate Pass

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

阮攸Ghost Gate Pass
        Nguyen Du, Ruan You

Peaks linked together 
        jut high into the sky,
The dividing point 
        between south and north 
                is right at this pass.
At such a famous 
        and vital place as this,
I pity the countless 
         who arrived 
                 and departed from here.
The bushes and brambles 
        blocking the way
                harbor snakes and tigers,
The smoke and mists 
        that cover the forests
               congregate spirits and ghosts.
For eternity 
        cold winds 
                will blow over white bones,
So how can we talk 
        of the Han general's 
                 great accomplishments?
 
Guǐménguān
Ruǎn Yōu, Nguyen Du

Liān fēng gāo chārù qīngyún,
Nán běi guāntóu jiùcǐ fēn.
Rúcǐ yǒumíng shēng sǐdì,
Kělián wúshù qùlái rén.
Sāi tú cóngmǎng cáng shé hǔ,
Bù yě yān cáng jù guǐshén.
Zhōnggǔ hánfēng chuī báigǔ,
Qígōng hé qǔ Hàn jiāngjun.
 
Translator: Liam Kelley 翻譯者

Notes:
From Liam Kelley's great book, Beyond The Bronze Pillars, Envoy Poetry and the Sino-Vietnamese Relationship, U of Hawaii Press.

 
 
Related Items:
Chi Linh River 至稜溪
Guìménguān 鬼門關
Guǐtóushí, Ghost Head Boulder 鬼頭石
Lang Son 諒山
Vietnam (Yuènán) 越南