Crossing Ghost Gate Pass


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Ghost's head at Ghost Gate Pass

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

潘輝注Crossing Ghost Gate Pass
        Phan Huy Chu

Heading far off on this length road
        to the Celestial Pallace,
Amidst countless peaks and rugged terrain
        I cross Ghost Gate Pass.
Having made it through a hard stretch
        the drivers scold the horses,
Alarmed I wonder
        what is it that the monkeys 
                in the trees are shouting for?
The sun appears above a high cliff
        and the mountain mists disperse,
Spring embraces a cold stream
        bringing warmth to the water and stones.
I respectfully glance at the old hearty one
        his potent traces still about,
And offer a fragrant goblet to him
        amidst the remnant aroma 
                rising about the old temple.
 
Guò Guǐménguān
Phan Huy Chu

Chāng tú tiáodì xiàng Tiāngé,
Zhòng zhàng qíqū guì Guǐmén.
Lǚ xián yǐ xiánrén mà luò,
Jīngxīn héshì shù tí yuán.
Gāoyá ríchū yānlán jì,
Hán jiàn chūn kè shuǐ shí rì.
??? shuò yǎng zhān líng jì zai,
Yí xūn gǔmiào jiàn fāng zun.
 
Translator: Liam Kelley 翻譯者

Notes:
For furthur dicussion of this poem read Liam Kelley's Beyond The Bronze Pillars, Envoy Poetry and the Sino-Vietnamese Relationship, U of Hawaii Press.

 
 
Related Items:
Den Mau 寺
Den Quan 廟
 
Lang Son 諒山
Vietnam (Yuènán) 越南
Zhènnánguān 鎮南關