Setting Off In The Morning From The Nhi River


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Sampans resting in the Red River

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

阮嘉吉Setting Off In The Morning From The Nhi River
        Nguyen Gia Cat 1762-?

Respectfully 
        carrying the Emperor's documents
                I depart from the Phoenix Citadel,
Under clear skies 
        this river makes for swift sailing.
A 9,000 league journey 
        begins with this first step,
A 10,000 year royal enterprise 
        must take this route.
The red sun will shine on endlessly
        like the dreams I will have in the capital,
While the north wind 
        will set stirring my thoughts of home.
Although I am dilligent 
        dare I say that I will fulfill my role?
I am just pleased 
        that in this life 
                I will achieve my childhood goal.
 
Ěrhé Xiāo Fā
Ruǎn Jiājí 1762-?

Shǒu pěng chénzhāng chū Fèngchéng,
Qíng jiāng lì jì yī zhōu qīng.
Jiǔqiān dìzhóu cóng chū zǒu,
Wàndài wang jī zhìcǐ xíng.
Hóngrì zhào qoińg jīng guān mèng,
Shuòfēng chuīdòng gùxiāng qíng.
Qínláo gǎn wèi dān chén fēn,
Qiě xǐ sāng péng fù císhāng.
 
Translator: Liam Kelley 翻譯者

Notes:
From Liam Kelley's great book, Beyond The Bronze Pillars, Envoy Poetry and the Sino-Vietnamese Relationship, U of Hawaii Press.

 
 
Related Items:
Hénèi, Hanoi 河內
Red River, Song Hong 紅河
Vietnam (Yuènán) 越南