Down From Zhongnanshan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View from the peak of NanWutaishan in Zhongnanshan Chain

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白宿
Down From Zhongnanshan
I come down from Zhongnanshan to spend 
the night drinking with Mountain Man Husi
Li Bo 699-762

At twilight 
        I descend from green peaks,
A mountain moon 
       tags along behind.
Glancing back at my path,
        layers of deep blue 
                hover on kingfisher green hills.
Soon 
        together
                we reach the cottage,
Where children 
        swing open the brushwood gate.
Green bamboo 
        shades the secluded path,
Green carrot fronds 
        brush my traveling clothes.
Chatting happily
        a perfect place to rest,
With wave of his hand 
        he offers some good wine.
All night we sing Wind In The Pines,
Until our singing stops and stars scatter.
Now I'm drunk
        once again my friend is joyfull,
Relaxed and content 
        we forget all our troubles.
 
Xià Zhōngnánshān
Xià Zhōngnánshān Guò Húsīshānrén Sù Zhìjiǔ
Lǐ Bó 699-762

Mù cóng bìshān xià,
Shān yuè suí rén guī.
Què gù suǒ lái jìng,
Cāngcāng héng cuìwēi.
Xiāng xié jí tiánjiā,
Tóngzhì kāi jīng fēi.
Lǜzhú rù yōujìng,
Qīngluó fú xíngyī.
Huān yán dēsuǒ qì,
Měijiǔ liáo gòng huī.
Cháng gēyín Sōngfēng,
Qū jìn hé xīng xī.
Wǒ zuì jūn fù lè,
Táorán gòng wàngjī.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
The Zhongnanshan, Far south Mountains run east to west just to the south of the Tang capital of Changan, today's Xian in Shaanxi Province.

See second translation under title 'Meeting Hermit Husi Descending Zhongnanshan'.

 
 
Related Items:
Zhōngnánshān, Far South Mountain; 終南山
 
Chángān 長安
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)