Solitary Drunk Under The Moon


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白Solitary Drunk Under The Moon
        Li Bo 699-762

Among flowers one jug of wine,
A lonely drink without friends.
I propose a toast
invite the bright Moon to join,
With Shadow we make a party of three.
Although Moon doesn't appreciate wine,
Shadow scampers after me on foot.
Temporary friends
Moon and Shadow,
To amuse me this springtime.
I sing
Moon wavers about,
I dance
Shadow cavorts drunkenly.
Sobering up we're still friends,
But go our separate ways.
This mercilous travel
always the same,
But we agree to meet again 
in the Milky Way.
 
Yuèxià Dúzhóu
Lǐ Bó 699-762

Huá jiān yī hú jiǔ, Dúzhuó wú xiāngqīn.
Jǔbēi yāo míngyuè, Duì yǐng chéng sān rén.
Yuè jì bùjiě yǐn, Yǐng tú suí wǒ shēn.
Zàn bàn yuè jiāng yǐng, Xínglè xū jí chūn.
Wǒ gē yuè páihuái, Wǒ wǔ yǐng língluàn.
Xǐng shí tóng jiāohuān, Zuì hòu gè fēnsàn.
Yǒng jié wúqíng yóu, Xiāngqī miǎo Yúnhàn. 

 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
Second attempt to translate this poem. See Solitary Moonlight Drunk for other version.

 
 
Related Items:
Tàibáishān, Shǎnxī 太白山陝西
 
Shǎnxī 陝西