Hidden Pines Hermitage (2)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

(2)

王逢 席帽山人Hidden Pines Hermitage (2)
        Wang Feng,  Straw Hat Mountain Man

Pine needles at dusk 
        clouds flow in,
Vine blossoms snow white
        line narrow path.
An old monk content
        I miss my kin,
One blank scroll
        reflecting empty sky.
 
Sōngyǐnān (2)
Wáng Féng, Xímàoshānrén (Yuán)

Sōngyè zhòu hūn yún yù he,
Téng huā xuěbái jìng wēi tōng.
Lǎosēng yì wǒ jūn qīn niàn,
Yī juǎn lánghán dá tài kōng.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
Special thanks to Robin Zhang, CEO of AtomixTech, a software development firm in Shanghai, for bringing these poems and the 松隱寺 Songyinsi in 金山 Jinshan, in southern Shanghai, to our attention.

Now named the Songyinsi, Songyin Temple.

 
 
Related Items:
Sōngyǐnsì 松隱寺
 
Huáyánqiáo 華嚴橋
Huáyántǎ 華嚴塔
Jīnshān, Shànghǎi 金山 上海
Sōngjiāng 松江