Went to See a Daoist Priest on Sky-Capped Mountain But Missed Him


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Glacier on Tianshan, Xinjiang

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白

鹿

Went to See a Daoist Priest on Sky-Capped Mountain But Missed Him
        Li Bo 699-762
A dog barks 
        amidst the sound of water;
Peach blossoms blush 
        in the morning dew.
Deep in the woods 
        every now and then I see a deer;
Noon comes to the stream 
        but I hear no bell.
Wild bamboo 
        cuts through the blue mist;
A gushing cascade 
        hangs over the green peak.
No one knows 
        where he has gone.
Saddened
        I lean against a pine tree
                then another
                        then another.
 
Fǎng Dàitianshān Dàoshi Bùyù
Lǐ Bó 699-762

Quǎnfèi shuǐshēng zhong,
Táohuā dài lù nóng.
Shù shēn shí jiàn lù,
Xī wǔ bù wén zhōng.
Yě zhú fēn qīng ǎi,
Fēi quǎn guà bì fēng.
Wú rén zhī suǒ qù,
Chóu yǐ liǎn sān sōng.
 
Translator: Charles Q. Wu 吳千之

 
 
Related Items:
Tiānshān 天山
 
Sìchuān 四川
Xīnjiāng 新疆