Matchless Laoshan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Sunrise over Yellow Sea

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

邱處機 長春滿穿

Matchless Laoshan
        Qiu Chuji 1148-1227

Matchless Laoshan 
        by sea-cloud bay,
Rain mist
        spirit-beauty
                completes heaven's way.
Numerous peaks 
        tower yellow
                in the distance,
Jumbled boulders 
        punctuate pregnant space
                ten thousand tree trunks.
 
Zhuóluò Láoshān
Qiū Chùjī 1148-1227

Zhuóluò Láoshān yǔ hǎiyú,
Fēiwēi língxiù mǎntiān qú.
Qúnfēng xuē là jǐqiān rèn,
Luàn shí chuān kōng yīwàn zhū.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Láoshān 嶗山
 
Míngxiádòng 明霞洞
Shàngqīnggōng Láoshān 上清宮 嶗山
Tàiqīnggōng (Xiàqīnggōng) 太清宮 (下清宮
 
Qīngdǎo 青島
Shāndōng 山東