Lushan Outing


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View from summit of Incense Burner Peak, behind Donglinsi on Lushan.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

慧遠Lushan Outing
        Hui Yuan 334-416

Sublime crags
        spit out pristine Qi,
In remote alpine cave 
        traces of marvelous practice.
I fancy I hear
        sounds of ancient pipes,
Flowing from the mountain 
        in a light rain.
Only this traveler 
        alone in shadowy netherworld,
Along the path 
        I shed worldly cares.
Wave my hands high
        grasp Cloud Gate,
A numinous barrier 
        silently penetrated.
My beating heart 
        knock, knock, knock'in
                on Heaven's Door,
I savor its elixer within me.
Gallop to Seventh Heaven,
        Effortlessly soaring on high.
What fun to be one
        with this subtle universe,
In a flash 
        I comprehend 
                the Three Mysteries.
 
Yóu Lúshān
        Huì Yuǎn 334-416

Chóng yán tǔ qīng Qì,
Yōu xiù qīshén jì.
Xī shēng zòu qún lài,
Xiǎng chūshān liū dī.
Yǒu kè dú míng yóu,
Jìng rán wàng suǒ shì.
Huīshǒu fǔ yúnmén,
Líng guān ān zú pì.
Liú xīn kòu xuán jiōng,
Gǎn zhì lǐ fú gé.
Shú shì téng jiǔxiāo,
Bù fèn chōngtiān hé.
Miào tóng qù zì jūn,
Yī wù chāo sān yì.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Dōnglínsì (East Forest Temple) 東林寺
 
Jiāngxī 江西