Second Patriarch's Palace


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Taiqinggong at foot of Laoshan, Qingdao, Shandong.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

邱處機 長春Second Patriarch's Palace
        Qiu Chuji 1148-1227

Second Ancestor's Palace 
        pacifies the Eastern Sea,
Rules sagely
       by  three crest peak
               on the northern access.
Known as the sylph route
        on the border
                to the nether-world,
It's not for lay folks
        I forge this image.
 
Dàozǔèr Gōng
Qiū Chùjī 1148-1227

Dào zǔ èr gōng nán zhèn tú,
Wáng míng sān gù běi dāng tú.
Zhī shì wùwài xiān yóu jìng,
Bù xiàng rénjiān zuò huàtú.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Láoshān 嶗山
 
Tàiqīnggōng (Xiàqīnggōng) 太清宮 (下清宮
 
Qīngdǎo 青島
Shāndōng 山東