First View of Alpine Scene


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Alpine vista on Laoshan, Qingdao, Shandong.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

邱處機 長春滿

First View of Alpine Scene
        Qiu Chuji 1148-1227

First view of Alpine scene
        sometimes nothing,
Ten days concentrating
        still don't get it.
Very close to Heaven's Grotto
        but can't reach it,
I chant a bag full of poems.
        to the empty sky.
 
Chū Guān Shānsè
Qiū Chùjī 1148-1227

Chū guān shānsè yǒushí wú,
Shí rì qiānyán dāng wèi zhī.
Zhǐchǐ Dōngtiān xíng bù dào,
Kòngyú yǒng yín mǎn náng shī.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Láoshān 嶗山
 
Shàngqīnggōng 上清宮 龍虎山
 
Qīngdǎo 青島
Shāndōng 山東