Yangpu Great Bridge


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Yangpu bridge in spring sun.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

張希田西Yangpu Great Bridge
        Zhang Xitian 1946-

Rolling rolling Pu River
        flowing to eternity,
Before 
        rich and poor 
                two separate places.
Before now 
        only the Rainbow Bridge 
                reached the far shore,
Just wait and see 
        two districts fly together!
 
Yángpǔ Dàqiáo
Zhāng Xītián 1946-

Gǔngǔn Pǔjiāng huá hè guī,
Cóng cǐ pínfù bié dōngxi.
Yújīn hóng dù lián bǐàn,
Qiěkān liǎng qū bǐyì fēi.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Huángpǔjiāng 黃浦江
Shànghǎi 上海
Yángpǔ Dàqiáo 楊浦大橋