Ancient Air #40


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Photo of

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白宿
Ancient Air #40
        Li Bo 699-762
When the phoenix is hungry
        he'll not peck at grain,
But only feed upon pearls of jade.
Unthinkable that he'd join common fowl
To battle with sharpened claw for a single meal!
At dawn he calls from a tree on Mount Kunlun;
At twilight sips at the rapids
        at the foot of Mount Dizhu.
To fly home he must follow a long ocean byway,
He is cold, sleeping alone under frosty skies.
By chance he meets up with Wangzi Jin,
And they join in friendship at the green cloud's edge.
But before Wang's benevolence can be repaid,
Moved by their parting, he sighs deeply in vain.
 
Gǔ Fēnɡ
Lǐ Bái 699-762
Fènɡ jī bù zhuó sù,  
Suǒ shí wéi lánɡɡān.  
Yān nénɡ yǔ qúnjī,  
Cù cù zhēnɡ yì cān.  
Zhāo mínɡ kūn qiū shù,  
Xī yǐn dǐ zhù tuān.  
Guī fēi hǎi lù yuǎn,  
Dú sù tiān shuānɡ hán.  
Xìnɡ yù Wánɡzǐjìn,  
Jié jiāo qīnɡ yún duān.  
Huái ēn wèi dé bào,  
Gǎn bié kōnɡ chánɡ tàn. 
 
Translator: Paula Varsano 翻譯者

Notes:
Translation from Paula Varsano's great book on Li Bo, Tracking the Banished Immortal, The Poetry of Li Bo and Its Critical Reception, University of Hawaii Press, 2003. Page 152.

 
 
Related Items:
Éméishān, Moth Eyebrow Mountain 峨嵋山
 
Sìchuān 四川