Dulu River


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Red Crested Swans mating at the Dulu River in Heilongjiang

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白Dulu River
Li Bo 699-762

Mud in waters of the Dulu;
Water so murky you can't see the moon.
Not seeing the moon is still alright;
But water's so deep, a traveler could drown.

As birds of Yue fly in from the south;
Geese of Hu cross, too, to the north.
I want to bend my bow and shoot toward the heavens;
Pity that
        midway through their journey
                  they'll lose the road home.

Falling leaves part from branches;
With a dry flutter follow the wind.
A traveler with no place to rest;
Grieves to be like them.

Gauze bed curtain unfurls and furls;
Seems that someone is opening.
The bright moon comes straight in,
Its mind not one to rouse suspicion.

Hero's sword hangs on the wall;
From time to time a dragon hums.
It will will not break through rhinoceros ivory;
Breeding lacy moss and mold.

The kingdom's shame not yet washed away;
How can one make his name?
The divine hawk over the Marsh of Dreams;
Pays no heed to common kites.

One strike for his master;
The peng-bird cuts across the Nine Heavens.

                  
 
Dú Lù Piān
Lǐ Bái 699-762

Dú lù shuǐ zhōnɡ ní,
Shuǐ zhuó bú jiàn yuè.
Bú jiàn yuè shànɡ kě,
Shuǐ shēn xínɡrén mò.
Yuèniǎo cónɡ nán lái,
Húyīnɡ yì běi dù.
Wǒ yù wān ɡōnɡ xiànɡ tiān shè,
Xī qí zhōnɡ dào shī ɡuīlù.
Luòyè bié shù,
Piāo línɡ suí fēnɡ.
Kè wú suǒ tuō,
Bēi yǔ cǐ tónɡ.
Luówéi shū juǎn,
Sì yǒu rén kāi.
Mínɡyuè zhí rù,
Wú xīn kě cāi.
Xiónɡjiàn ɡuà bì,
Shí shí lónɡ mínɡ.
Bú duàn xī xiànɡ,
Xiù sè tái shēnɡ.
Guóchǐ wèi xuě,
Hé yóu chénɡ mínɡ.
Shényīnɡ mènɡ zé,
Bú ɡù chīyuān.
Wéi jūn yì jī,
Pénɡ tuán jiǔtiān.

 
Translator: Paula Varsano 翻譯者

Notes:
Translation from Paula Varsano's great book on Li Bo, Tracking the Banished Immortal, The Poetry of Li Bo and Its Critical Reception, University of Hawaii Press, 2003.

 
 
Related Items:
Hēilóngjiāng 黑龍江