Drinking Alone


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Li Bai's perch on Jingtingshan, Anhui

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白
Drinking Alone
         Li Bo 699-762

The spring grasses seem to have an intention,
Growing into a weave in the shade of the jade pavillion.
The east wind blows sadness here,
And so, white hairs encroach.
I pour alone, but urge my lonely shadow to join me,
And idly sing as I face the fragrant woods.
But, you, tall pines, what do you understand,
For whom do you whistle and hum?
My hand dances with the moon on the rock,
Across my knees rests a zither among flowers.
That which lies beyond this wine goblet,
Placid and deep, is not my heart.
 
Dú Zhuó
Lǐ Bái 699-762

Chūncǎo rú yǒu yì,
Luó shēnɡ yù tánɡ yīn.
Dōnɡfēnɡ chuī chóu lái,
Báifà zuò xiānɡ qīn.
Dú zhuó quàn ɡūyǐnɡ,
Xián ɡē miàn fānɡlín.
Chánɡsōnɡ ěr hé zhī,
Xiāo sè wéi shuí yín.
Shǒu wǔ shí shànɡ yuè,
Xī hénɡ huā jiān qín.
Guò cǐ yì hú wài,
Yōu yōu fēi wǒ xīn.
 
Translator: Paula Varsano 翻譯者

Notes:
Translation from Paula Varsano's great book on Li Bo, Tracking the Banished Immortal, The Poetry of Li Bo and Its Critical Reception, University of Hawaii Press, 2003.

 
 
Related Items:
Jìngtíngshān 敬亭山
 
Cuìyúnān 翠雲庵
Guǎngjiāosì Shuāngtǎsì 廣教寺 雙塔寺
 
Ānhuī 安徽
Xuānchéng 宣城