At The Xie Tiao Pavillion in Xuanzhou, Taking Leave


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


The Xietiao Pavillion sits in the middle of Xuancheng, Anhui

Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白
At The Xie Tiao Pavillion in Xuanzhou, Taking Leave
        Li Bo 699-762

Plunge a knife in to break the water
        the water flows but faster.
Raise a cup to quell the pain
        the pain grows but deeper.
Man's life in this world
        does not answer my wishes,
Tomorrow morning
        hair loosed in the wind
                I shall pilot my little skiff.
 
XuānZhōu XièTiàoLóu Jiànbié Jiàoshū Shūyún
Lǐ Bái 699-762

Qì wǒ qù zhě,
Zuórì zhī rì bù kě liú.
Luàn wǒ xīn zhě,
Jīnrì zhī rì duō fán yōu.
Chánɡfēnɡ wàn lǐ sònɡ qiūyàn,
Duì cǐ kě yǐ hān ɡāolóu.
Pénɡlái wénzhānɡ jiànān ɡǔ,
Zhōnɡ jiàn xiǎoxiè yòu qīnɡfā.
Jù huái yì xìnɡ zhuànɡ sī fēi,
Yù shànɡ qīnɡtiān lǎn mínɡyuè.
Chōu dāo duàn shuǐ shuǐ ɡènɡ liú,
Jǔ bēi xiāo chóu chóu ɡènɡ chóu.
Rénshēnɡ zài shì bù chèn yì,
Mínɡ zhāo sǎn fà nònɡ piānzhōu.
 
Translator: Paula Varsano 翻譯者

Notes:
This is a translation of famous lines 11-14.

Translation from Paula Varsano's great book on Li Bo, Tracking the Banished Immortal, The Poetry of Li Bo and Its Critical Reception, University of Hawaii Press, 2003. Page 273. Page 299.

 
 
Related Items:
Ānhuī 安徽