Twenty Rhymes Sent To Li The 12th


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Li Bai painting from British Library

Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

杜甫

殿

滿宿
Twenty Rhymes Sent To Li The 12th
        Du Fu 712-770

In olden days there was a wild traveler,
They called him "Banished Immortal".
The lowering of his brush 
       would startle wind and rain,
The poem finished
        ghosts and spirits would weep.
 
Jì Lǐ Shíèr Bái Érshí Yùn
Dù Fǔ 712-770

Xīnián yǒu kuánɡkè,
Hào ěr zhéxiānrén.
Bǐ luò jīnɡ fēnɡyǔ,
Shī chénɡ qì ɡuǐshén.
Shēnɡmínɡ cónɡ cǐ dà,
Gǔ mò yì zhāo shēn.
Wéncǎi chénɡ shū wò,
Liú chuán bì jué lún.
Lónɡzhōu yí zhào wǎn,
Shòujǐn duó páo xīn.
Báirì lái shēndiàn,
Qīnɡyún mǎn hòu chén.
Qǐ ɡuī yōu zhào xǔ,
Yù wǒ sù xīn qīn.
Wèi fù yōu qī zhì,
Jiān quán chǒnɡ rǔ shēn.
Jù tán lián yě yì,
Shì jiǔ jiàn tiān zhēn.
Zuì wǔ liánɡyuán yè,
Xínɡ ɡē sìshuǐ chūn.
Cái ɡāo xīn bù zhǎn,
Dào qū shàn wú lín.
Chǔshì míhénɡ jùn,
Zhūshēnɡ yuán xiǎn pín.
Dào liánɡ qiú wèi zú,
Yì yǐ bànɡ hé pín.
Wǔ lǐnɡ yán zhēnɡ dì,
Sān wēi fànɡ zhú chén.
Jǐ nián zāo fúniǎo,
Dú qì xiànɡ qílín.
Sūwǔ xiān hái hàn,
Huánɡɡōnɡ qǐ shì qín.
Chǔyán cí lǐ rì,
Liánɡyù shànɡ shū chén.
Yǐ yònɡ dānɡ shí fǎ,
Shuí jiānɡ cǐ yì chén.
Lǎo yín qiūyuè xià,
Bìnɡ qǐ mùjiānɡ bīn.
Mò ɡuài ēn bō ɡé,
Chénɡ chá yǔ wèn jīn.

 
Translator: Paula Varsano 翻譯者

Notes:
Translation from Paula Varsano's great book on Li Bo, Tracking the Banished Immortal, The Poetry of Li Bo and Its Critical Reception, University of Hawaii Press, 2003. Page 313.

 
 
Related Items: