Ancient Air #33


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View from peak of Huangshan, Lushan visible on horizon

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白
Ancient Air #33
        Li Bo 699-762

In the northern wilderness is a gigantic fish,
Its body's length...several thousand li.
With a lift of its head
        it spouts three mountainsful of snow,
Then, reclining,
        engulfs one hundred riversful of water.
Leaning against a wave
        it follows the ocean's tide,
With glittering fins, it rises on the wind.
I watch it graze the heavens as it flies,
At 90,000 li, it still does not rest.
 
Gǔ Fēnɡ (Běimínɡ)
Lǐ Bái 699-762

Běimínɡ yǒu jùyú,
Shēnchánɡ shù qiān lǐ.
Yǎnɡ pēn sān shān xuě,
Hénɡ tūn bǎi chuān shuǐ.
Pínɡ línɡ suí hǎi yùn,
Xuǎn hè yīn fēnɡ qǐ.
Wú ɡuān mó tiān fēi,
Jiǔ wàn fānɡ wèi yǐ.

 
Translator: Paula Varsano 翻譯者

Notes:
Translation from Paula Varsano's great book on Li Bo, Tracking the Banished Immortal, The Poetry of Li Bo and Its Critical Reception, University of Hawaii Press, 2003. Page 156.

 
 
Related Items:
Huángshān, Yellow Mountain 黃山
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Ānhuī 安徽