Frontier City


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Huanghe at Lanzhou City, Gansu Province

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

王之渙
Frontier City
        Wang Zhihuan (688 - 742)

The Yellow River stretching far into the white clouds,
        a single solitary city
                silhouetted against thousands of mountains.
Why should a Qiang flute 
        play that heartrending melody 
                of Parting Beneath the Willows?
Oh, the spring wind has never crossed the Yumen Pass. 
 
 
Chū Sài
Wánɡ Zhīhuàn 688-742

Huánɡhé yuǎn shànɡ báiyún jiān,
Yípiàn ɡūchénɡ wàn rèn shān.
Qiānɡdí hé xū yuàn yánɡliǔ,
Chūnfēnɡ bú dù yùménɡuān.

 
Translator: Qiu Xiaolong 裘小龍

Notes:
[大意]遠望黃河好像飄入白雲之間,一座孤城背倚著萬仞高山。何須埋怨羌笛吹奏哀哀怨怨的楊柳曲,誰不知道春風從來就不度玉門關。

 
 
Related Items:
Gānsù 甘肅
Lánzhōu 蘭州