Look out from the Riverside


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


The West River at Wuzhou, Guangxi Province.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

魚玄機

西


Look out from the Riverside
        Yu Xuanji (844? -871?)

Myriads of maple leaves
upon myriads of maple leaves
silhouetted against the bridge,
a few sails return late in the dusk.

How do I miss you?
My thoughts run like
the water in the West River,
flowing eastward, never-ending,
day and night.

 
JiānɡLínɡ Chóu Wànɡ Jì Zǐ’An
Yú Xuánjī 844?-871?

Fēnɡyè qiānzhī fù wànzhī,
Jiānɡqiáo yǎn yìnɡ mùfān chí.
Yì jūn xīn sì xījiānɡshuǐ,
Rì yè dōnɡ liú wú xiē shí.
 
Translator: Qiu Xiaolong 裘小龍

Notes:
[大意]秋天的楓葉千枝萬枝,江橋掩映于楓林之中,日已垂暮,還不見您乘船歸來。我思念您的心情猶如西江之水,日日夜夜向東流去永不停歇。

 
 
Related Items:
Guǎngxī 廣西
Líjiāng 灕江
Wúzhōu (Cángwú) 梧州 (蒼梧)
Xījiāng 西江