The Paired Cliffs Of Dreadloch Gorge


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Cliffs of Qutang Gorge

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

杜甫穿
The Paired Cliffs Of Dreadloch Gorge
        Dù Fǔ 712-770 

"Three Gorges" pass down from what place?
Opposing  cliffs  magnificate this gate!
Piercing a sky still the color of stone;
Threading waters abrupt on roots of cloud.
Siamang & gibbon: hoary grow their beards;
Spirax & dragon: venerable their grots.
As Xi He in winter course draws nigh,
He's afraid his solar chariot will crash!
 
QúTánɡ Liǎnɡ Yá
Dù Fǔ 712-770

Sānxiá chuán héchù,
Shuānɡyá zhuànɡ cǐmén.
Rù tiān yóu shísè,
Chuān shuǐ hū yúnɡēn.
Náojué xūrán ɡǔ,
Jiāolónɡ kūzhái zūn.
Xīhé dōnɡ yù jìn,
Chóu wèi rì chē fān.
 
Translator: David McCraw 譯者

 
 
Related Items:
Chóngqìng 重慶
Fèngjié Kuízhōu 奉節 夔州
Qútángguān (Kuímén) 瞿塘關 (夔門)
Qútángxiá 瞿塘峽
Sānxiá 三峽