River Hamlet


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Qutang Gorge at Fengjie

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

杜甫
River Hamlet
        Dù Fǔ 712-770 

A single curve of clear river hamlet-hugging flows;
Endless summer in Riverhamlet: all affairs seclude.
Coming & going of themselves: swallows in the hall;
Approaching befriending others: gulls on the flood.
My aged wife ruling paper to make a chessboard;
My young sons pound a needle into an angler's hook.
All my numerous ailments need are just a few herbs:
What else could a frail form possibly have to seek?
 
Jiānɡ Cūn
Dù Fǔ 712-770

Qīnɡjiānɡ yì qū bào cūn liú,
Chánɡxià jiānɡcūn shìshì yōu.
Zì qù zì lái liánɡshànɡyàn,
Xiānɡ qīn xiānɡ jìn shuǐzhōnɡōu.
Lǎoqī huà zhǐ wéi qíjú,
Zhìzǐ qiāo zhēn zuò diàoɡōu.
Duō bìnɡ suǒ xū wéi yàowù,
Wēiqū cǐ wài ɡènɡ hé qiú?
 
Translator: David McCraw 譯者

 
 
Related Items:
Chóngqìng 重慶
Fèngjié Kuízhōu 奉節 夔州
Qútángguān (Kuímén) 瞿塘關 (夔門)
Qútángxiá 瞿塘峽
Sānxiá 三峽