Nighttime Return


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

北島

,Nighttime Return
 
Yè Guī
Běi Dǎo 1949-

Jīnglìle kōngxí jīng bào de yīnyuè
Wǒ bǎ yǐngzi guà zài yījià shàng
Zhāixià nà zhǐyòngyú
Táomìng de gǒu de yǎnjing
Xièdiào jiǎyá, zhè zuìhòu de cíyǔ
Héshang lǎo móushēnsuàn de huáibiǎo
Nà kē shè de xīn

Yīgègè xiǎoshí diàojìn shuǐli
Xiāng shēnshuǐ zhàdàn zài wǒ de mèngzhōng
Bàozhà
 
Translator:

 
 
Related Items: