Overnight On Stone Gate


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Shimenshan in Shandong, near Qufu.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

宿

謝靈運

宿Overnight On Stone Gate
        Xie Lingyun 385-433

At dawn plucked orchids in the garden,
Fearing they would wither in the frost.
At dusk return to stay in the clouds,
Savor moonlight on the rocks.

Birdsong welcomes night's perch,
Bending trees clasp rising wind.
Novel sounds bound together,
Mutual resonance rustling chirping.

Remarkable moment no one to share,
Fragrant wine, who will share it?
My Fine One abruptly fails to join,
In vain my hair steams in the sun.
 
Yèsù Shímén Shī
Xiè Língyùn 385-433

Cháo qiān yuàn zhōng lán,
Wèi bǐ shuāng xià xiē.
Míng hái yúnjì sù,
Nòng cǐ shí shàng yuè.

Niǎomíng shí yè qī,
Mù luò zhī fēngfā.
Yì yīn tóng zhì tīng,
Shū xiǎng jù qīng yuè.

Miào wù mò wèi shǎng,
Fāng xǔ shéi yǔ fá?
Měirēn jìng bù lái,
Yáng ā tú xī fà.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
We think this Stone Gate is Stone Gate Mountain in Shandong. However, perhaps it is another location in Jiangnan??

 
 
Related Items:
Shíménshān 石門山
 
Shíménsì Shāndōng 石門寺 山東
 
Shāndōng 山東