Night Mooring At Ox Island


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View of 采石磯 Caishiji from the Changjiang.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白

西

Night Mooring At Ox Island
        Li Bo 699-762

Ox Island West River night,
Not one cloud in black sky.
I climb topside 
        watch the Autumn moon,
Ponder the fate of General Xie.
I also can chant songs,
But he can't hear anymore.
Tomorrow morning I'll set sail,
Maple leaves float down 
        one by one.

 
Yè Bó Niúzhǔ Huáigǔ
Lǐ Bó 699-762

Niúzhǔ Xījiāng yè,
Qīngtiān wú piàn yún.
Dēngzhōu wàng qiūyuè,
Kōng yì Xiè jiāngjun.
Yú yì néng gāoyǒng,
Sīrén bùkě wén.
Míngzhāo guà fān xí,
Fēngyè luò fēnfēn.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
牛渚 or 牛渚磯 is another name for 采石磯 Caishiji, Red Rock Islet on the sounth bank of the Changjiang in Maanshan, Anhui Province. Li Bai spent much time here and drowned just off this rocky promentory whild trying to catch the moon.

 
 
Related Items:
Cuìluóshān 翠螺山
 
Ānhuī 安徽
Cǎishíjī 采石磯
Mǎānshān 馬鞍山
Zhuōyuètái 捉月臺