Parting At Xuanzhou Xietiao Tower


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白
Parting At Xuanzhou Xietiao Tower
        Li Bo 699-762

Abandoned me and fled!
Yesterday's day can't be held.
It roils my heart!
Today's a day full of sorrow,
Strong winds from afar
        send off autumn geese.
It's come to this
        so let's drink 
                in the lofty tower,
Penglai's prose is like still bones,
Like young Xie
        clear, flowing.
With feeling, refined, robust,
        Thoughts soaring!
I want to soar to blue heaven
        grasp the bright moon,
I draw my knife
        slash at the river
                but the river flows ever faster!
I propose a toast 
        to melt the pain
                but the pain 
                        just grows stronger.
In this life
        my hopes
                never realized,
Tomorrow
        with windblown hair
                I'll board my small skiff.
 
Xuānzhōu Xiètiǎolóu Jiànbié Jiáo Shū Yún
Lǐ Bó 699-762

Qì wǒ qùzhě!
Zuórì zhī rì bùkě liú,
Luàn wǒ xīzhě!
Jīnrì zhī rì duō fányōu,
Chāngfēng wànlǐ sòng qiū yàn.
Duì cǐ kěyǐ hān gāo lóu,
Pénglái wénzhāng jiàn ān gǔ,
Zhōngjiān xiǎo xiè yòu qīng fā.
Jù huái yìxìng zhuàng sī fēi!
Yù shàng qīngtiān lǎn mīngyuè,
Chōudāo duàn shuǐ shuǐ gèng liú!
Jǔbēi xiāo chóu chóu gèng chóu.
Rénshēng zài shì bù chènyi,
Míngzhāo sànfà nòng piānzhōu.

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Língyángshān 陵陽山
 
Ānhuī 安徽
Xiètiǎolóu 謝朓樓
Xuānchéng 宣城