Overnight At Xiangyin


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Sunset scene from next to Yueyanglou, Dongting Lake

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

齊己Overnight At Xiangyin
        Qi Ji 864-937

Storm roils Dongting Lake,
Windblown sampans skate glitering surface.
Somewhere a startled swan takes flight,
My lone boat sails with the moon.
Hard times, everywhere battles rage,
Vast fields cut off from spring plows.
My family
        who knows if they are still alive,
By the wooded park
        of my home town?
 
Yècì Xiāngyīn
Qí Jǐ 864-937

Fēngtāo chū Dòngtíng,
Fānyǐng rù chéngqīng.
Hēchù jīnghóng qǐ,
Gū zhōu chèn yuè xíng.
Shí nán duō zhàndì,
Yě kuò jué chūngēng.
Gǔròu zhī cún fǒu,
Lín yuán jìn jùnchéng.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
Today Xiangxin is a town just up river from Yueyang in Hunan Province. on the north edge of Dongting Lake. Perhaps in Tang times it was synonomous to Yueyang.

 
 
Related Items:
Dòngtīnghú 洞廳湖
Dóngtīnghú Dàqiāo 洞廳湖大橋
Húnán 湖南
Yuèyáng 岳陽
Yuèyánglóu 岳陽樓