Seeking But Not Finding The Master


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


The Northern Marchmont, Hengshan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

賈島Seeking But Not Finding The Master
Jia Dao 793-865

Under the pines
I ask the boy;

he says: "My Master's gone
to gather herbs.

I only know
he's in those mountains,

in those deep clouds...
but I don't know where."
 
Xún Yǐnzhě Bù Yù
Sōng xià wèn tóngzǐ,
Yán shī cǎi yào qù.
Zhī zài cǐ shān zhōng,
Yún shēn bù zhī chù.
 
Translator: Mike O'Connor 翻譯者

 
 
Related Items:
Běiyuè Héngshán 北岳恆山
 
Shānxī 山 西