Again Passing Three Humps Ridge


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Sandiequan on Lushan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

阮攸Again Passing Three Humps Ridge
        Nguyen Du 1765-1820

Cloud boundary Three Humps Ridge,
Heaven's traveler again passes through.
My eyes gather in the spreading view,
Beyong the ocean see fishing boats.
Miasmic silent peaks crooked and sharp,
Heaven cold vegetation like fall.
I turn me head to look back,
Helplessly, I grieve for my home.
 
Zài Yú Sāndiéshān
Ruǎn Yōu (Nguyen Du) 1765-1820

Yúnjì shān san die,
Tiān yóukè zài yú.
Yǎnzhōng shōu dàdì,
Hǎiwài jiàn yúzhōu.
Zhàng jìng fēng wān shòu,
Tiān hán cǎomù qiū.
Xíngrén huíshǒu chù,
Wúnuò gùxiāng chóu.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
Where are the 三疊山 Sandieshan? We think somewhere on the envoy route in China. Anyone out there know?

We believe the Sandieshan are same as the Sandiequan on Lushan! If so, Nguyen Du's route to Peking must have been through Guangdong, over the Meiguan into Jiangxi, and then by boat down the river to Poyanghu, where he passed by Lushan and entered the Changjiang. If so this poem may have been written on his return trip from Peking to Hanoi.

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Jiāngxī 江西
Póyánghú 鄱陽湖
Sāndiéquán 三疊泉
Vietnam (Yuènán) 越南
Vinh 榮市