Thang Long (Hanoi)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Ancient Quan Chong Mon, Hanoi's east gate

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

阮攸















Thang Long (Hanoi)
         Nguyen Du 1765-1820
Umbrella Ridge, Filter River
         Year by year the same,
Now with white hair
        I look again at Thang Long.
For thousands of years
        this post road maintained,
Now one new city
        but no old palace.
See old friends and embrace,
Fearless warriors few
         only old codgers now.
Restless thoughts
        bitter night
                cannot sleep,
Sounds of bamboo flute
        whistling whistling
                around the bright moon.
 
Thang Long (Shēnglōng)
Ruǎn Yōu 1765-1820

Sǎn lǐng Lǜjiāng suì suì tóng,
Báitóun yóu de jiàn Shēnglóng.
Qiānnián jùshì chéng guāndào,
Yīpiàn xīnchéng méi gùgōng.
Xiāngshí měirén kàn bào zǐ,
Tóng yóu xiá shào jìn chéng wēng.
Guān xīn yī yè kǔ wú shuì,
Duǎndí shēngshēng míngyuè zhōng.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
Thanglong is an old name for Hanoi, Vietnam. This poem was written when Nguyen Du was called back to government service, after 20 year's retirement, to join the new Nguyen Dynasty.

 
 
Related Items:
Hénèi, Hanoi 河內
Vietnam (Yuènán) 越南