On The Langson Road


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


On the road toward Langson in Northern Vietnam

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

阮攸On The Langson Road
        Nguyen Du 1765-1820
Thousand forested mountains ahead
        choose a place to rest,
White clouds swirl in caves
        waters surge through gulleys.
Mountain monk in bamboo
        living in good health,
Sheperd boy riding his buffalo
        what could be better.
In the shadows
        spy the beard and eyebrows
                of an old man,
In a dream of pine and chrysanthemum
        think of going home.
To rest at home with my wife
        completely at ease,
And never again
        in my whole life
                read another book!
 
Liàngshāndàozhōng
Ruǎn Yōu 1765-1820

Wàn mù shān qián kě bǔjū,
Báiyún zài xiù shuǐ tōng qú.
Shān sēng duì zhú liǎng wúyàng,
Mùshù qī niú yī bùrú.
Yǐng lǐ fxūméi kàn lǎo yǐ,
Mèngzhōng sōng jú yì guī yǔ.
Zuò jiācún sòu duō xián shì,
Zhǐwèi píngshēng bù dúshū.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Lang Son 諒山
Vietnam (Yuènán) 越南