Drinking on West Lake, Clear Weather Followed By Rain


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Glistening sunlight on West Lake

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾

西西


Drinking on West Lake, Clear Weather Followed By Rain
        Su Shi 1036-1101

Glistening sunlight on the lake, 
        best when the sky is clear,
The hills shrouded in mists, 
        rain has its own charm.
I’d like to compare West Lake 
        to West Lady,
Her make-up, whether heavy or pale, 
        is always just right.
 
Yǐn Húshāng Chū Qíng Hòu Yǔ Èr Shǒu
Sū Shì 1036-1101

Shuǐ guāng liàn méng qíngfāng hǎo
Shānsè kōng méng yǔ yì qí
Yù bǎ Xīhú bǐ Xīzǐ
Dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāngyì
 
Translator: Ron Egan 艾朗諾

Notes:
From Ron Egan's definitive book on Su Shi (Su Dongpo), Word Image and Deed In The Life Of Su Shi, Harvard University Press. Used with permission. Professor Egan teaches at the University of California, Santa Barbara, California.

 
 
Related Items:
Hángzhōu 杭州
Xīhú 西湖
Zhèjiāng 浙江