Awaking on a Boat at Night


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾滿Awaking on a Boat at Night
Su Shi 1036-1101

A light breeze soughs quietly,
        blowing river grasses.
I open the hatch expecting rain;
        moonlight fills the lake.
Boatman and river birds
        share the same dream;
A large fish suddenly jumps
        and dives like a darting fox.
Late at night people and creatures
        are oblivious of each other,
While in my case alone, form and shadow
        delight each other.
The dark tide appears at the bank,
        pity the cold crawlers,
The setting moon hangs in the willow,
        see the spider suspended.
In this hurried life,
        spent amid worries and troubles,
Pure scenes pass before the eyes--
        how long can they last?
Cocks crow, bells sound,
        flocks of birds take flight.
Drums beat on the bow,
        shout answers shout.
 
Zhōu Zhōng Yè Qǐ
Sū Shì 1036-1101

Wēi fēng xiāoxiāo chuī gū pǔ,
Kāi mén guān yǔ yuè mǎn hú.
Zhōurén shuǐniǎo liǎng tóng mèng,
Dà yú jīng chuàn rú bēn hú.
Yè shēn rén wù bù xiāng guǎn,
Wǒ dú xíng yǐng xiāng xī yú.
Àn cháo shēng zhǔ diào hán yǐn,
Luò yuè guà liǔ kàn xuán zhū.
Cǐ shēng hūhū yōuhuàn lǐ,
Qīng jìng guòyǎn néng xūyú.
Jī míng zhōng dòng bǎi niǎo sàn,
Chuán tóu jī gǔ hái xiāng hū.
 
Translator: Ron Egan 艾朗諾

Notes:
From Ron Egan's definitive book on Su Shi (Su Dongpo), Word Image and Deed In The Life Of Su Shi, Harvard University Press. Used with permission. Professor Egan teaches at the University of California, Santa Barbara, California.

 
 
Related Items: